Pon - Pia   10.00 - 16.00 hod.
0902 099 949

Alternatívne riešenie sporov

Informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Dovoľujeme si informovať klientov našej cestovnej kancelárie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z.z. súčinnosťou od 1. februára 2016. 

Tento zákon upravuje alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy.
Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledových podmienok:
  1. spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva
  2. spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní do dňa jej odoslania.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.
Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

Úplny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/

 

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

1. Objednávateľ / Zákazník / Klient
má právo podať reklamáciu v prípade, že rozsah a kvalita služieb nezodpovedajú objednanej úrovni. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u organizátora zájazdu alebo u zástupcu (CK EURO-TOUR), najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia čerpania objednaných služieb.
Ak sa však rozhodne zákazník uplatňovať reklamáciu po skončení pobytu na pobočke v CK EURO-TOUR, je povinný už na mieste pobytu spísať zápis o zistených závadách, uviesť meno pracovníka, ktorému boli tieto závady na mieste hlásené a uviesť spôsob, akým boli/ neboli závady odstránené. Tento zápis si nechá podpísať pracovníkom, u ktorého závady reklamoval, a pripojí svoj podpis.  Reklamáciu je potrebné zaslať písomne alebo doručiť osobne organizátorovi zájazdu alebo zástupcovi CK EURO-TOUR.
Výsledok reklamačného konania bude zákazníkovi oznámený najneskôr do 31 dní od podanie reklamácie.

2. Za porušenie
záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá organizátor zájazdu. Cestovná kancelária nesie zodpovednosť len za služby, ktoré sú dojednané v cestovnej zmluve.         
Na služby alebo iné bonusy poskytnuté zdarma sa nevzťahuje právo na reklamáciu. Zodpovednosť cestovnej kancelárie sa riadi zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa.

3. Reklamácia
musí obsahovať nasledovné údaje:.
a) údaje potrebné na identifikáciu zájazdu: /číslo zmluvy, mená cestujúcich, termín pobytu, destinácia, názov ubytovania, iné/
b) dátum uzatvorenia zmluvy
c) názov cestovnej kancelárie, s ktorou bola zmluva uzavretá
d) popis reklamovaných služieb
e) kontaktné údaje klienta, bankové spojenie
f) reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom, prípadne fotografie

4. Reklamácia
musí byť vybavená v zákonne stanovenej lehote, t.j. najneskôr do 31 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
Weather Icon
Katalóg Rezervácie Darčekový poukaz Galéria
K a K Consulting, s.r.o. Tlačiareň Kežmarok