Pon - Pia   10.00 - 16.00 hod.
0902 099 949

VŠEOBECNÉ PODMIENKY Cestovnej kancelárie EuroTour

I. ÚČASTNÍCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Účastníkom zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú:
a) na jednej strane Eva Benková – Euro-Tour cestovná kancelária
b) na druhej strane je zákazník
Samotný zmluvný vzťah medzi zákazníkom a cestovnou kance-láriou vzniká na základe pravdivo vypísanej ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU (ďalej len zmluvy), jej potvrdením zo strany cestovnej kan-celárie a podpisom zákazníka, prípadne jeho zákonným zástupcom. Tým zákazník potvrdzuje, že je mu známy obsah zmluvy a súhlasí s ňou. Potvrdením zmluvy sa CK EuroTour zaväzuje zákazníkovi za-bezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite v súlade so zjedna-nými podmienkami.


II. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

CK EuroTour má právo na zaplatenie zájazdu pred jeho poskyt-nutím a zákazník je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho čerpaním. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedená v zmluve. Za 1. zálohu sa považuje vyplatenie 50 % sumy z celkovej ceny zájazdu. V 2. zálohe sa uhradí zvyšných 50% z celkovej sumy, a to najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd. Ak vznikne zmluvný vzťah v dobe kratšej ako 30 dní, zákazník je povinný uhradiť 100% z ceny zájazdu do 5 dní od podpísania zmluvy. Platby za zájazd je možné uhradiť v hotovosti v cestovnej kancelárii, poštovou poukážkou alebo poukáza-ním na účet cestovnej kancelárie.
 

III. PRÁVA APOVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

K základným právam patrí najmä - riadne poskytnutie do-hodnutých a zaplatených služieb - vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú objednaných služieb, byť oboznámený s prípadnými zmenami, kedykoľvek odstúpiť od zmluvy podľa bodu č.6, reklamovať nedostatky podľa bodu č.8.
K základným povinnostiam patrí najmä - poskytnúť CK EuroTour potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, pravdivo uvádzať požadované údaje v zmluve o obstaraní zájazdu, uhradiť cenu zájazdu podľa bodu č.2, bezodkladne sa vyjadriť k prípadným zmenám dohodnutých služieb, mať u seba platný cestovný doklad, dodržiavať pasové a colné predpisy krajiny, do ktorej cestu-je, riadiť sa pokynmi CK, prepravcu, delegáta a dodávateľov služieb, správať sa tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI CK EuroTour

K právam a povinnostiam zákazníkov sa vzťahujú im zodpoveda-júce povinnosti a práva CK EuroTour.
K základným povinnostiam CK EuroTour patrí - pravdivo a riadne informovať zákazníkov o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa objednaných služieb, ktoré sú pre zákazníka dôležité, a ktoré sú CK známe, uzatvoriť zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká zákazníkovi právo na poistné plnenie v prípade úpadku CK:
a) UNION poisťovacia a.s. poskytne poistenému poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu, max. do výšky, uhradenej ceny za zájazd alebo uhradenej zálohy za zájazd,
b) v prípade, že poistenému nebude poskytnutá ním zaplatená doprava z miesta pobytu v zahraničí na územie SR, UNION uhradí náklady na túto dopravu,
c) v prípade, že poistenému CK nevráti rozdiel medzi zaplatenou ce-nou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, UNION uhradí tento rozdiel poistenému.
 

V. ZMENA AZRUŠENIE ZMLUVY O OBSTARANÍ ZÁJAZDU

a) CK EuroTour má právo zrušiť zájazd v prípade nedosiahnutia mi-nimálneho počtu zákazníkov do autobusu (30 osôb). Túto skutočnosť musí oznámiť 21 dní pred zahájením zájazdu. Cestovná kancelária má povinnosť bez zbytočného odkladu vrátiť zákazníkovi už zaplate-ný obnos, príp. mu ponúknuť náhradný zájazd v približne rovnakom rozsahu, kvalite a cene.
b) zákazník má právo najneskôr 5 dni pred odchodom na zájazd oznámiť cestovnej kancelárii, že miesto neho sa zájazdu zúčastní iná osoba. Preknihovanie vykoná CK EuroTour bez poplatku.


VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - STORNOPOPLATKY

CK EuroTour môže od zmluvy odstúpiť iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo porušením povinnosti zákazníka. Zákazník má prá-vo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu. Účinky od-stúpenia nastávajú dňom, kedy bolo cestovnej kancelárii doruče-né písomné, osobné alebo telefonické oznámenie ojednoznač-nej požiadavke zrušenia, resp. odstúpení od zmluvy. Zákazník je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné (stornopoplatok), ktorého splatnosť nastáva ihneď. Cestovná kancelária odpočí-ta odstupné od sumy, ktorú už zákazník uhradil a zvyšok mu vráti.Za odstúpenie od zmluvy sa taktiež považuje, keď zákazník nenastúpi na zájazd, zmešká odchod, musí byť vylúčený zo zájazdu alebo zruší zájazd v čase jeho trvania. Stornovacie poplatky účtuje CK EuroTour zákazníkovi vo výške:
a) od podpísania Zmluvy oobstaraní zájazdu do 46 dní pred začatím zájazdu 10% zcelkovej ceny zájazdu
b) v lehote od 45 do 30 dní pred začatím zájazdu 30% zcelkovej ceny zájazdu
c) vlehote od 29 do 20 dní pred začatím zájazdu 50% zcelkovej ceny zájazdu
d) vlehote od 19 do 6 dní pred začatím zájazdu 80% zcelkovej ceny zájazdu
e) vlehote 5 dní pred začatím zájazdu 100% zcelkovej ceny zájazdu
 

VII. REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný prípadnú závadu reklamovať bez zbytočné-ho odkladu u delegáta v pobytovom stredisku, aby sa mohla včas uskutočniť náprava v mieste pobytu. Ak sa rozhodne zákazník uplat-ňovať reklamáciu po skončení pobytu v CK EuroTour, je povinný už na mieste pobytu spísať zápis o zistených závadách, uviesť meno pracovníka, ktorému boli tieto závady na mieste hlásené a uviesť spôsob, akým boli/neboli závady odstránené. Tento zápis si nechá podpísať pracovníkom, u ktorého závady reklamoval, a pripojí svoj podpis. Reklamáciu podáva zákazník v cestovnej kancelárii, u ktorej zájazd zakupoval, a to čím skôr, avšak najneskôr 3 mesiace od skon-čenia zájazdu. Výsledok reklamačného jednania bude zákazníkovi oznámený najneskôr do 30 dní od podania reklamácie.
 

VIII. POISTENIE

V cenách zájazdu poriadaných CK EuroTour nie je zahrnuté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ako aj poistenie v prí-pade odstúpenia od zmluvy. Obe tieto poistné krytia sú zahrnuté v komplexnom cestovnom poistení, ktoré máte možnosť uzavrieť v CK. Ck EuroTour zabezpečuje pre zákazníka komplexné cestov-né poistenie podľa poistných podmienok poisťovacej spoločnos-ti Union a.s. Opodrobných podmienkach poistenia informuje CK EuroTour zákazníka pri uzatváraní Zmluvy oobstaraní zájazdu. Poistný vzťah vznikne medzi zákazníkom apoisťovacou spoloč-nosťou. Poistenie odstupného sa vzťahuje na prípad, kedy zá-kazník alebo jemu blízka osoba (manžel, manželka, rodič, dieťa) sa nebude môcť z dôvodu úmrtia, vážnych zdravotných problé-mov, živelnej pohromy alebo škody na majetku, zúčastniť zájazdu.Všetci účastníci zájazdu poriadaných CK EuroTour sú po celú dobu čerpania služieb poistení pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v súlade s ustanovením zákona č. 281/2001 Z.z.


IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že Všeobecné podmienky CK EuroTour sú mu známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.
 

PEKNÚ A NIČÍM NERUŠENÚ DOVOLENKU VÁM ŽELÁ CELÝ KOLEKTÍV CK Eva Benková – EuroTour Poprad.

Weather Icon
Katalóg Rezervácie Darčekový poukaz Galéria
Citybowling Poprad FAM Poprad K a K Consulting, s.r.o. Tlačiareň Kežmarok